Új vezetőt keresnek a Családsegítőbe

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete öt évre, 2022.01.01.-2026.12.31-ig, teljes állásba intézményvezetőt keres a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátása keretében:

 • az intézmény szakmai munkájának koordinálása, törvényes működésének biztosítása,
 • az intézményi költségvetés betartása,
 • az intézménnyel jogviszonyban állók felett a munkáltatói jogok gyakorlása.
 • az intézményi költségvetés összeállításában való közreműködés,
 • az intézményt érintő fenntartói döntést igénylő ügyekben előterjesztések elkészítése.
 • vezetői megbízásához kapcsolódó alapmunkakör családsegítő, mely munkakörben feladata a Szolgálatnál reá eső családsegítő feleadatokat is el fog látni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pótlékok megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadó. Egyéb meghatározott, béren kívüli juttatások tekintetében MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének az önkormányzat adott évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete az irányadó. Bérkiegészítés munkáltatói döntés alapján állapítható meg. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész 1/1 pontja,
 • A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.
 • A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • A pályázóval szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
 • A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet.
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői munkakörben szerzett legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó vezetői elképzelések, vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program.
 • Fényképes, részletes, teljes szakmai önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű).
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • A pályázó hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a) – d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, és nyilatkozik arról, hogy az (l) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be, a pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5., a pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöci Krisztina nyújt, a 06-28/999-606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8745/2021., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül az intézményvezető kiválasztásról – bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve – a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. Személyes meghallgatásra, valamint szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt határidőben, a pályázati határidőn belül pályázatukat hiánytalanul benyújtják, és a meghallgatásukat a bírálók szükségesnek ítélik.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A költségvetési szerv nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel, de önállóan gazdálkodik. A költségvetési szerv alkalmazottainak száma 5 fő.

A vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített munkaviszony esetén – a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével.

A személyes adatok kezelője: Mogyoródi Polgármesteri Hivatal. Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, illetve a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, illetve megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük