Bursa Hungarica ösztöndíj

November 3-ig jelentkezhetnek a felsőoktatásban tanulmányokat folytató, szociálisan hátrányos helyzetű, mogyoródi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.

A pályázat, melyhez Mogyoród nagyközség Önkormányzata 2022. szeptember 29-i döntésével csatlakozott, két típusú támogatást kínál a 2022/2023. évi tanév második és a 2023/2024. évi tanév első félévére.

Utolsó éveseknek

Az “A” típusú pályázatra a Mogyoródon élő hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Ha viszont a jogviszonyuk 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Azok is pályázhatnak, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának viszont feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, tehát a a 2022/2023. tanév második féléve és a 2023/2024. tanév első féléve.

 Tanulmányaikat kezdőknek

“B” típusú pályázatra azok a Mogyoródon élő hátrányos szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, tehát a 2023/2024. tanév, a 2024/2025., és a 2025/2026. tanév.

Rászorultság alapján

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, aki doktori (PhD) képzésben vesz részt, illetve kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A támogatás pályázókénti havi összegét az elbíráló települési önkormányzat állapítja meg.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 03. A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2022. december 05. A pályázatokkal kapcsolatos döntések kihirdetésének határideje: 2022. december 06.

A pályázat kötelező mellékletei:

A” típusú pályázat:

 1. A felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2022/2023. tanév első félévéről.
 2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.  
 3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratokat és mellékleteket, melyet a települési önkormányzat határoz meg. 

“B” típusú pályázat:

 1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.  
 2. A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyert felvételt. 
 3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratokat és mellékleteket, melyet a települési önkormányzat határoz meg.

Ezek az alábbiak: A pályázó által írt nyilatkozatot, amelyben kitér: 

 • a lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen, közös háztartásban együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számára, külön feltüntetve az eltartottak számát (beleértve a pályázót is)
 • a lakóhelyeként szolgáló lakás átlagos havi fenntartási, közüzemi költségeire (víz, villany, gáz, fűtés, telefon, tv, internet), 
 • a háztartást esetleg terhelő hitel havi törlesztő részletének mértékére, 
 • amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeire,
 • az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekre,
 • háztartás kiadásait terhelő egyéb rendszeres kiadásokra (pl.: egészségi állapot miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadás, biztosítási díj, a pályázóval egy háztartásban lévő nappali tagozaton tanuló hozzátartozók által a pályázat benyújtását megelőző hónapjában használt közlekedési bérlet, stb.).

(Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontja és 10.§ (2) bekezdése szerint, azzal, hogy 1.) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 2.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a 2.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.)

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges ezen az oldalon.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. 

Bővebb információ a Bursa Hungarica oldalán.

 

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük