Ösztöndíjra pályázhatnak a rászoruló hallgatók

Bursa hungarica ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatásban tanulmányokat folytató, szociálisan hátrányos helyzetű, mogyoródi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók két kategóriában.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Az egyetemi és főiskolai hallgatók két típusú pályázatot adhatnak be a 2021/2022. évi tanév második és a 2022/2023. évi tanév első félévére:

  •  “A” típusú pályázat: azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
    Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
    Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
  • “B” típusú pályázat: azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
    A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.
    A “B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíj időtartama:
“A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve).
“B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. és a 2024/2025. tanév).

A pályázat kötelező mellékletei:
“A” típusú pályázat:
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratokat és mellékleteket, melyet a települési önkormányzat határoz meg.

“B” típusú pályázat:
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
b) A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyert felvételt.
c) A szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratokat és mellékleteket, melyet a települési önkormányzat határoz meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A támogatás pályázókénti havi összegét az elbíráló települési önkormányzat állapítja meg. Mindkét pályázathoz benyújtandó még: A hallgatók által benyújtandó pályázat kötelező mellékletében szereplő szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratok, dokumentumok:

A pályázó által írt nyilatkozatot, amelyben kitér:
– a lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen, közös háztartásban együtt lakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkezők számára, külön feltüntetve az eltartottak számát (beleértve a pályázót is)
– a lakóhelyeként szolgáló lakás átlagos havi fenntartási, közüzemi költségeire (víz, villany, gáz, fűtés, telefon, tv, internet),
– a háztartást esetleg terhelő hitel havi törlesztő részletének mértékére,
– amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeire,
– az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekre,
– háztartás kiadásait terhelő egyéb rendszeres kiadásokra (pl.: egészségi állapot miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadás, biztosítási díj, a pályázóval egy háztartásban lévő nappali tagozaton tanuló hozzátartozók által a pályázat benyújtását megelőző hónapjában használt közlekedési bérlet, stb.).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelyet itt lehet elérni.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 05.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani.

A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2021. december 06.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések kihirdetésének határideje: 2021. december 08.
Bővebb információ: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük