Tájékoztató a 2021. Évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 25-én tartott ülésén határozott a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

A pályázat kiírását követően a felsőoktatásban tanulmányokat folytató, szociálisan hátrányos helyzetű, mogyoródi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók az alábbi, „A” és „B” típusú pályázatra jelentkezhetnek a 2020/2021. évi tanév második és a 2021/2022. évi tanév első félévére:

„A” típusú pályázat

Erre azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, továbbá a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat

Erre a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak tanulni.

A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A “B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.

 

Az ösztöndíj időtartama:

“A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve).

“B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. és a 2023/2024. tanév).

 

A pályázat kötelező mellékletei:

“A” típusú pályázat:

 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.
 2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratokat és mellékleteket, melyet a települési önkormányzat határoz meg.

“B” típusú pályázat:

 1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 2. A szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratokat és mellékleteket, melyet a települési önkormányzat határoz meg.

Mindkét pályázathoz benyújtandó még: A hallgatók által benyújtandó pályázat kötelező

mellékletében szereplő szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratok, dokumentumok:

A pályázó által írt nyilatkozatot, amelyben kitér:

 • a lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen, közös háztartásban együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számára, külön feltüntetve az eltartottak számát (beleértve a pályázót is)
 • a lakóhelyeként szolgáló lakás átlagos havi fenntartási, közüzemi költségeire (víz, villany, gáz, fűtés, telefon, tv, internet),
 • a háztartást esetleg terhelő hitel havi törlesztő részletének mértékére,
 • amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeire,
 • az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekre,
 • háztartás kiadásait terhelő egyéb rendszeres kiadásokra (pl.: egészségi állapot miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadás, biztosítási díj, a pályázóval egy háztartásban lévő nappali tagozaton tanuló hozzátartozók által a pályázat benyújtását megelőző hónapjában használt közlekedési bérlet, stb.).

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A támogatás pályázónkénti havi összegét az elbíráló települési önkormányzat állapítja meg.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2020. november 05.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2020. december 04.

Bővebb információ: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Ossza meg másokkal is a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük